EINDGEBRUIKERSVOORWAARDEN WE OWN THE SCHOOL

 

Definities:

 1. Doelstelling: de studie naar, en bevordering van de “eigenaarschap van het leren”. Docenten en leerlingen die meer eigenaarschap ervaren, en zo meer invloed kunnen uitoefenen op het educatietraject, hebben meer motivatie om les te geven of te leren. Eigenaarschap staat in direct verband met de controle over het eigen leren; een basisvaardigheid om te kunnen leren.
 2. Eindgebruiker: belanghebbenden (werkzaam) in het onderwijs die WOTS gebruiken in het kader van de Doelstelling of privé.
 3. Eindgebruikersvoorwaarden: de voorwaarden zoals opgenomen in dit document die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
 4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, databankrechten en handelsnaamrechten en rechten op knowhow/bedrijfsgeheimen.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Schoolinfo en Eindgebruiker die tot stand komt door het kopen en/of downloaden van WOTS.
 6. Schoolinfo: Stichting Schoolinfo.
 7. WOTS: We Own The School, een door Schoolinfo ontwikkeld (bord)spel binnen het project Leerling 2020, bestemd voor gebruik door belanghebbenden (werkzaam) in het onderwijs in het kader van de Doelstelling.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze Eindgebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Eindgebruiker en Schoolinfo.
 2. Door het aanschaffen van WOTS en/of het downloaden van de digitale versie daarvan via de website, verklaart Eindgebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Eindgebruiksvoorwaarden.
 3. Deze Eindgebruiksvoorwaarden zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen via www.weowntheschool.nl.
 4. Schoolinfo is gerechtigd om de Eindgebruikersvoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen.

 

WOTS

 1. WOTS is verkrijgbaar via www.weowntheschool.nl, tegen een prijs ter discretie van Schoolinfo, zolang de voorraad strekt.
 2. Schoolinfo behoudt het recht voor prijzen en/of aanbiedingen te wijzigen.
 3. Schoolinfo is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden daaraan te verbinden.
 4. De digitale versie van WOTS is gratis te downloaden via www.weowntheschool.nl en voor een ieder toegankelijk.
 5. Gebruik van WOTS is enkel toegestaan in het kader van de Doelstelling of voor privégebruik. Het is verboden om WOTS voor andere doeleinden te gebruiken (zoals commerciële doeleinden), tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van Schoolinfo.
 6. Schoolinfo is gerechtigd om bij niet-nakoming van deze Eindgebruikersvoorwaarden per direct maatregelen te treffen.
 7. Schoolinfo levert WOTS “as is” en voor zover wettelijk toegestaan met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit en juistheid en zal zich naar beste vermogen inspannen WOTS aan te bieden en beschikbaar te houden. Onderhoud van de digitale versie van WOTS kan op elk moment plaatsvinden en kan resulteren in wijzigingen van WOTS.
 8. Eindgebruiker zal zich jegens Schoolinfo en jegens derden gedragen conform hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die via WOTS worden aangeboden zijn eigendom van Schoolinfo en/of haar toeleveranciers. De Overeenkomst of de Gebruikersvoorwaarden constitueren op geen enkele manier een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten.
 2. Het is verboden om (delen van) WOTS te gebruiken voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze Eindgebruikersvoorwaarden zonder schriftelijke toestemming vooraf van Schoolinfo, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking, kopiëren, wijzigen dan wel hergebruik van (delen van) WOTS.

 

Persoonsgegevens

 1. In het kader van WOTS en het contact met u, verwerkt Schoolinfo informatie over de Eindgebruiker, ofwel: Schoolinfo verwerkt persoonsgegevens. Schoolinfo verwerkt deze persoonsgegevens, zoals nader toegelicht in het Privacy Statement.

 

Aansprakelijkheid

 1. Eindgebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor door Eindgebruiker ingevoerde gegevens en vrijwaart Schoolinfo voor alle aanspraken van derden dienaangaande.
 2. Schoolinfo (en de aan haar gelieerde partijen) sluit iedere vorm van schade uit, voor zover wettelijk toegestaan, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan uit (onder andere) het gebruik of de (niet) beschikbaarheid van WOTS, of verstrekte informatie via WOTS.
 3. In geen enkel geval is Schoolinfo verplicht tot enige financiële vergoeding.

 

Klachtenregeling

 1. Klachten over het gebruik en functioneren van WOTS dienen binnen redelijke termijn en in ieder geval binnen drie maanden na ontdekking te worden gemeld aan wots@schoolinfo.nl waarna Schoolinfo deze klachten zo snel zal mogelijk onderzoeken en waar mogelijk daarop actie zal ondernemen, welke actie ter volledige discretie is van Schoolinfo.
 2. Strafbare feiten, onrechtmatigheden en/of enige inbreuk op een recht dienen onverwijld gemeld te worden bij Schoolinfo, waarna Schoolinfo indien nodig zo snel mogelijk doch binnen redelijke termijn zal overgaan tot het treffen van maatregelen.

 

Overig

 1. De toepasselijkheid van andere voorwaarden (d.w.z. voorwaarden buiten Schoolinfo) dan de onderhavige wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien enige bepaling van de Eindgebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Eindgebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht.
 3. Op deze Eindgebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ten aanzien van de Eindgebruikersvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht.