Laatste update: [23-11-2018]

We Own The School (WOTS) is een spel over ‘Eigenschap van leren’. WOTS is ontwikkeld door docenten en schoolleiders van PLEION-scholen als onderdeel van het project Leerling 2020, waarvan de uitvoering in handen is van de Stichting Schoolinfo (Schoolinfo). WOTS kan besteld worden via onze website.

Schoolinfo hecht waarde aan het waarborgen van je privacy. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je daarom om dit regelmatig te raadplegen, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy Statement richt zich tot:

 1. Personen die WOTS bestellen, een workshop en/of adviesgesprek aanvragen via de website van WOTS; en
 2. Bezoekers van de website van WOTS.

Schoolinfo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

 1. Als je WOTS bestelt of een workshop aanvraagt via de website van WOTS, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je: organisatienaam, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inden je aangeeft dat je telefonisch contact wil), straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam, land, referentie, bankrekeningnummer, informatie die je verstrekt over hoe je WOTS wil gaan spelen en eventuele vragen die je over het spel stelt, informatie over je aanvraag voor een workshop.
 2. Als je de website van WOTS bezoekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je: IP-adres en bezoekgedrag.
 3. Voor de organisatie, uitvoering en terugkoppeling van de uitkomsten van de workshops en adviesgesprekken verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je: organisatienaam, voornaam, achternaam, e-mailadres (indien nodig voor de organisatie, uitvoering of terugkoppeling), telefoonnummer (indien nodig voor de organisatie, uitvoering op terugkoppeling), dieetwensen (indien nodig), functie (indien nodig), informatie die je verstrekt tijdens de workshops en/of adviesgesprekken die relevant is voor de organisatie, uitvoering en terugkoppeling van de uitkomsten.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Het aanbieden en versturen van het spel WOTS;
 • Het aanbieden van workshops in het kader van WOTS;
 • Het aanbieden van adviesgesprekken in het kader van WOTS;
 • Het analyseren en optimaliseren van WOTS en de workshops;
 • Het analyseren en optimaliseren van de website van WOTS;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het afhandelen van vragen, alsmede eventuele klachten en geschillen;
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

We zullen uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan omschreven in dit Privacy Statement.

Indien je WOTS bestelt, een workshop of adviesgesprek aanvraagt, verwerken wij je persoonsgegevens ter uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Verder kunnen wij ook toestemming aan jou vragen om je persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je op onze website aangeeft dat je graag telefonisch gecontacteerd wil worden. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, kun je op elk moment je toestemming weer intrekken bijvoorbeeld via de contactgegevens die onderaan dit Privacy Statement staan. Wanneer je jouw toestemming intrekt, dragen wij er zorg voor dat wij zo snel mogelijk niet meer op basis van deze grondslag persoonsgegevens over je verwerken. Dit laat onze eerdere verwerking op basis van deze grondslag onverlet.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat we daarvoor gerechtvaardigde belangen hebben. Onze gerechtvaardigde belangen vallen deels samen met de doeleinden zoals uiteengezet onder het kopje “Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens?” hierboven. Zo hebben wij bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang voor het onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website, waardoor wij je nu en ook in de toekomst goed van dienst kunnen zijn.

In alle gevallen controleren wij steeds zorgvuldig of je privacybelang niet zwaarder weegt.

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van jouzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je jouw gegevens invult bij het bestelformulier. Daarnaast verkrijgen wij persoonsgegevens over je via cookies en vergelijkbare technieken die via onze website worden gebruikt. Zie hiervoor ons Cookie Statement [link].

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, zoals genoemd onder “Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens”. In principe gebruiken wij jouw persoonsgegevens niet langer dan hieronder is aangegeven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens langer te bewaren. Ook kunnen wij je persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Gegevens over personen die WOTS bestellen of een workshop of adviesgesprek van WOTS aanvragen: de persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de transactie in het kader van WOTS is afgehandeld, of eerder indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn.
 2. Gegevens over websitebezoekers: zie hiervoor ons Cookie Statement [link].

Wij verwerken ook persoonsgegevens van je doordat wij cookies plaatsen onze website. Over het gebruik van cookies vind je meer in onze Cookie Statement [link].

Binnen Schoolinfo zijn je persoonsgegevens alleen toegankelijk op need-to-know basis voor daartoe geautoriseerde personen.

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens delen met het projectteam van WOTS, bestaande uit werknemers van Schoolinfo en docenten en schoolleiders van PLEION scholen. PLEION scholen zijn het Hyperion Lyceum, IJburg College, Orion Lycium en Werkplaats Kees Broeke. Jouw persoonsgegevens worden binnen het projectteam alleen toegankelijk gemaakt op need-to-know basis, bijvoorbeeld wanneer iemand van het projectteam een door jou aangevraagde workshop komt geven.

 

Wij kunnen daarnaast externe dienstverleners inschakelen die voor ons als verwerker in de zin van het toepasselijke recht diensten verrichten in het kader waarvan je persoonsgegevens worden verwerkt. Zo hebben wij een dienstverlener ingeschakeld voor het hosten van onze website en schakelen wij soms externe dienstverleners in voor de organisatie, uitvoering en terugkoppeling van de workshops en adviesgesprekken. Verwerkers mogen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies. Met elke verwerker sluiten wij daartoe een verwerkersovereenkomst.

 

Onze verwerkers kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De wetgeving in dergelijke landen biedt niet altijd een gelijk niveau van gegevensbescherming in vergelijking tot Nederland. Wij hebben daarom gepaste (contractuele) maatregelen genomen c.q. laten nemen zodat voldaan wordt aan de ter zake geldende wettelijke eisen. Daarnaast vallen een aantal van onze verwerkers onder het Privacy Shield, [link] waarvan is vastgesteld dat het voldoende bescherming biedt.

 

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij je persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Wij doen ons best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van je persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen. Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Strikt wachtwoordbeleid.

Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot je (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde.

Als je vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij verwerken, verzoeken wij je ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

 Wij passen geen geautomatiseerde besluitvorming toe, waaronder profilering.

Op grond van de privacyregels die in Nederland gelden, heb je diverse privacyrechten. Dit zijn het recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (“right to be forgotten”), recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht van bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen we je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van je rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via:

 

Stichting Schoolinfo
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
Tel.: 030-2324890
E-mail: info@weowntheschool.nl

In deze cookieverklaring lees je welke cookies wij op onze website gebruiken en waarom. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken de data van cookies om onze website te verbeteren. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat jij als bezoeker gemakkelijk kunt vinden wat je zoekt.

Cookies worden automatisch verwijderd wanneer de opslagtermijn van de cookie wordt bereikt. Je kan de cookies te allen tijde zelf verwijderen. Je kan ze ook handmatig verwijderen. Lees hier hoe je dat doet.

Welke cookies gebruiken wij?

De cookies op onze website zorgen ervoor dat de website bruikbaar is. Deze cookies zijn noodzakelijk.

Google Analytics

Op onze website gebruiken we cookies van Google Analytics. Daarmee volgen we het gedrag van de websitebezoeker en meten we de prestaties van de website. Op basis hiervan verbeteren we de website. Alle data die deze cookies verzamelen is volledig anoniem en bevat geen informatie die naar een persoon is terug te leiden. Meer informatie over de cookies van Google Analytics vind je op deze website.

Cookies van derden

Op onze website zijn diensten van andere websites geïntegreerd. Als je gebruik maakt van een element van deze diensten, slaat deze partij ook cookies op. Wanneer je bijvoorbeeld een Youtube-filmpje op onze website kijkt, plaatst Youtube.com hun cookies op je browser. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Wanneer je gebruik maakt van zo’n dienst, ga je akkoord met de cookies van deze partij.

Wil je meer gedetailleerde informatie? Bekijk hier de specificaties van de cookies en hun levensduur.